Over

De Federatie van de Maatschappelijke Diensten (FdSS) brengen de verschillende  maatschappelijke diensten uit Wallonië en Brussel samen en treden op als hun vertegenwoordiger.

Om de maatschappelijke spelers die actief zijn op het terrein te ondersteunen, ontwikkelt de federatie projecten, organiseert ze opleidingen en bouwt ze expertise op, in het bijzonder met betrekking tot het recht op voeding, water en energie. Verder voedt ze via haar onderzoekactie-projecten de reflectie over het maatschappelijk werk en het sociale beleid. Op basis van de analyses die daaruit voortvloeien en in samenwerking met de maatschappelijk werkers worden er interpellaties voorbereid en aanbevelingen gedaan aan overheidsinstanties, administratieve diensten en verenigingen.

ONZE STRIJD

Sociale ongelijkheid en kwetsbaarheid

Wij strijden tegen sociaal-economische ongelijkheid en kwetsbaarheid door het systeem dat deze ongelijkheden creëert in vraag te stellen en te pleiten voor een betere sociale bescherming en meer fiscale rechtvaardigheid. We bestrijden ook de stereotypen en ideeën die er bestaan over armoede en de mensen die er het
slachtoffer van zijn. We willen de bestaande kennis en ervaring uitdragen en delen met het oog op een betere sociale rechtvaardigheid.

Effectieve toegang tot de grondrechten

We verdedigen en stimuleren de toegang tot de grondrechten* voor de mensen die daar het moeilijkst aanspraak op kunnen maken. We richten ons met onze acties op: het recht op sociale bescherming, op rechtvaardigheid, op het privéleven, op gezonheid, op voeding, op en ergie en op water, op een gezonde leefomgeving, op cultuur, op burgerschap, … Voor ons zijn al deze grondrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden.

*Zoals beschreven in art. 23 van Belgische Grondwet.
Een visie en een ethiek van het maatschappelijk werk

We willen dat bij het maatschappelijk werk de ethiek en de deontologische code worden gerespecteerd, zowel in de beroepspraktijk als bij de voorwaarden voor de uitoefening ervan. We stellen alles in het werk om te voorkomen dat het maatschappelijk werk wordt ingezet als instrument voor vermeende beveiliging, controle of repressie. We streven er daarentegen naar dat het maatschappelijk werk sociale verandering kan teweegbrengen.

ONZE ACTIES

Verdedigen & Vertegenwoordigen

Een van onze opdrachten bestaat erin om overheidsinstellingen en verschillende adviserende en intersectorale instanties raad te geven en onze sector bij hen te vertegenwoordigen door de belangen van de sociale diensten te verdedigen.

Opleiden & Begeleiden

We begeleiden de organisaties en spelers op het terrein door opleidingen, diensten, projecten en tools te ontwikkelen die het maatschappelijk werk kunnen ondersteunen.
We werken mee aan ruimtes waar spelers op het terrein, leden van de FBMD en andere partners uit de sector met elkaar kunnen samenwerken, overleggen en hun activiteiten kunnen coördineren. Het doel daarvan bestaat erin om ideeën en vaststellingen uit te wisselen over professionele praktijken en over problemen en hinderpalen bij de uitoefening van het maatschappelijk werk.

Analyseren & interpelleren

Om de maatschappelijke actie te voeden, documenteren en analyseren we de sociale ongelijkheid, de verschillende vormen van kwetsbaarheid, de realiteiten van het maatschappelijk werk en de gevolgen van het sociale beleid. Onze analyses zijn gebaseerd op verschillende expertises (sociologisch, professioneel, ervaringsgericht); bovendien krijgen de betrokken personen een actieve rol toebedeeld in ons onderzoek. Op basis van de analyses en in samenwerking met de maatschappelijk werkers worden er interpellaties voorbereid en aanbevelingen gedaan aan overheidsinstanties, administratieve diensten en verenigingen. We starten of werken mee aan campagnes in de media of in de openbare ruimte waarmee we mensen bewust willen maken van de mechanismen die uitsluiting in de hand werken en sociale ongelijkheid creëren.

Creëren & stimuleren

Naast onze analyses en in interactie met de spelers op het terrein stimuleren en creëren we projecten in verschillende gevallen waar er een behoefte, vraag of mogelijkheid bestaat. Op die manier fungeert de FBMD als kweekvijver voor innovatieve ideeën en projecten binnen verschillende domeinen van de maatschappelijke actie. Via deze stimuli en projecten probeert de FBMD voortdurend om de obstakels waarmee maatschappelijk werkers en burgers worden geconfronteerd, uit de weg te ruimen en zo de leefomstandigheden van iedereen te verbeteren en de gevestigde orde omver te werpen.

 

de Federatie van de Bicommunautaire maatschappelijke diensten

De FBMD is de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten. De FBMD is de zuster-vzw van de FdSS. De twee federaties zijn afzonderlijke vzw’s die elk hun eigen leden hebben. Wel brengen ze hun middelen samen en streven ze dezelfde doelstellingen na, waarbij ze erop letten dat ze de specifieke belangen van hun leden verdedigen.